کاربری مسقف فلزی (حمل باری):

سفارش آمیکو5/2تن

طول بار گیری 3300

عرض بارگیری 1900

ارتفاع بارگیری 1900

 

 

 

قبل
بعد